Cases

Dansk Materiale Netværk

Samarbejde giver nye perspektiver for genbrug af havplast

Er plastaffald opskyl­let på stranden en værdifuld ressource, som bør genan­ven­des? Det har Dansk Materiale Netværk, DMN, undersøgt i et samar­bejds­projekt med kommuner og virksomheder i plastbranchen.

 

Ifølge den seneste forskning af Jenna Jambeck fra University of Georgia ud­le­­­des hvert år ca. 8 mio. tons affald i verdenshavene. Dette tal forventes at blive fordoblet i løbet af de næste ti år. På denne bag­grund erklærer FN, at plastforureningen af havene er ”en fælles bekymring for men­neske­he­den” – en bekymring som Innovationsnetværket DMN - partner i den Nationale Cirku­lære Økonomi Hub - deler.

 

DMN har derfor i samarbejde med Plastic Change, Kommunernes Internationale Mil­jø­­orga­ni­sation (KIMO) samt virksomhederne AVL A/S og Dansk Rotations Plastic ApS op­startet casen ”Undersøgelse af havplast”. Casen skal vise, om hav­plast kan genbruges og i så fald hvordan.

 

Velfungerende samarbejde med klare resultater

Opskyl­let havplast er på foranledning af Plastic Change indsamlet på stran­de af KIMOs medlemskommuner. AVL har op­arbejdet og blandet havplasten med gen­an­­vendt rota­tions­plast i for­skel­lige forhold, og Dansk Rota­tions Plastic har der­ef­ter frem­stillet prø­veemner af blandingerne.

 

DMN har varetaget test af havplasten og kortlagt de materialetekniske egen­ska­­ber for prøveemnerne. DMNs test viser bl.a., at hav­plasten består af ca. 60% PE og 40% PE, er blødere som ma­te­riale og har lavere styrke end den gen­an­vend­­­te rotations­plast. Resultaterne gør det muligt at vælge det optimale blan­dings­forhold ved frem­stilling af emner til udendørs brug så som stole, spande, af­falds­­behol­dere o. lign.

 

Der er stadig test under udførelse for at kortlægge havplastens vejrlig­heds­egen­ska­ber.

 

Projekt med store perspektiver

De mange test bidrager til, at der opnås ny viden om materialet havplast ge­ne­relt og om dets vejrlighedsegenskaber. Denne viden har ikke været tilgæn­ge­­lig tid­­ligere og vil derfor være værdifuld viden for plastbranchen i deres frem­ad­ret­­tede brug af havplast.

 

Casen er en videreførelse af projektet Plastfrit-Hav - et samarbejdsprojekt mel­lem Plastic Change, Plastindustrien og Det Økologiske Råd støttet af THE VELUX FOUNDATIONS.

 

- KIMO Danmark og partnerskabet i projekt Plastfrit-Hav har haft et godt samarbejde med DMN. Netværket har ydet et værdifuldt bidrag til projektet i form af deres kompetente faglige bidrag ved at undersøge og skabe ny viden omkring den genbrugsplast, der er brugt i projektet. Den  gene­rerede viden om havplast er værdifuld viden for plastbranchen fremadrettet, siger projektleder Ryan d'Arcy Metcalfe, KIMO Danmark.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk