Cluster Lab

Hvad er Cluster Lab? 
Som en del af arbejdet med at professionalisere klynger og netværk tilbyder Cluster Excellence Denmark at afholde Cluster Labs. Et Cluster Lab er et testlaboratorium, hvor klynger og netværk på forskellige udviklingstrin kan afprøve nye metoder, redskaber og værktøjer. Et Cluster Lab adskiller sig fra en traditionel workshop ved en eksperimenterende tilgang til den metode, der skal afprøves, således at viden udvikles undervejs i forløbet.
 
Antagelsen bag Cluster Lab er at både klynge- og netværkssekretariaterne, regioner og væksthuse samt Cluster Excellence Denmark har brug for et sted, hvor det er muligt at teste en metode eller hypotese og høste viden og erfaring – både om hvad der virker og hvad der ikke virker – i lille skala, inden det bredes ud til en større kreds.
 
a)     Klynge- og netværkssekretariaterne kan afprøve metoder, redskaber og værktøjer,  
        inden de implementeres som en fast del af klyngens/netværkets servicetilbud eller administrative rutiner.
b)     Regioner og væksthuse kan få testet en hypotese i forbindelse med udvikling og udmøntning af strategiske indsatser.
c)     Cluster Excellence Denmark kan afprøve og kvalitetssikre metoder og redskaber, inden de tilbydes til alle klynger og netværk.

Cluster Excellence Denmark tilbyder at facilitere disse forløb for at understøtte professionaliseringen af de danske klynger og netværk.
Cluster Labs skal ses i sammenhæng med de øvrige elementer i Cluster Excellence Denmarks servicetilbud og vil altid blive tænkt sammen med enten workshops eller Master Class.
Erfaringer og resultater fra Cluster Labs formidles på workshops, Master Class, Innovation Camp samt ligeledes som et paper, på hjemmeside samt i nyhedsbrev. 

Hvem kan deltage?
Cluster Lab afholdes for klynger og netværk i Klyngekataloget. Et Cluster Lab kobles typisk op på en udviklingsgruppe, så flere klynger og netværk arbejder med det samme tema, men det kan også i enkelte tilfælde være, at blot en enkelt klynge eller netværk fungerer som testlaboratorium.

Hvordan er forløbet/processen?
En forudsætning for et godt Cluster Lab forløb er at deltagerne i samarbejde med Cluster Excellence Denmark præcist formulerer den hypotese, som skal testes i forløbet. Det er ligeledes vigtigt, at deltagerne på forhånd gør sig klart, hvilket konkret produkt, de forventer at få ud af processen.Selve Cluster Lab forløbet kan bestå af en eller flere ’workshops’ og vil i de fleste tilfælde også omfatte hjemmearbejde. Cluster Lab kan også kombineres med en Master Class. Cluster Excellence Denmark faciliterer forløbet og sikrer at både fysiske og processuelle rammer er til stede. De ting, der skal testes i Cluster Lab, udvælges i en tæt dialog med klyngerne og netværkene, Advisory Board og styregruppen.

Hvad kommer der ud af et Cluster Lab?
  • Resultat af test – viden om og erfaring med den testede metode
  • Konkret produkt, fx håndbog, uddannelsesforløb, tilpasset og beskrevet metode/redskab/værktøj
Et væsentligt output af Cluster Lab er, at der vil ske en udvikling og optimering internt hos de klynger og netværk, der melder sig som testlaboratorium. Mange nye metoder, systemer, redskaber og værktøjer ser dagens lys, men ikke alle er umiddelbart lige velegnede og tilgængelige for klynge- og netværksverdenen. Et andet væsentligt output af Cluster Lab er derfor at få testet hvilke metoder, redskaber og værktøjer, der er anvendelige og hvilke, der ikke er og få gjort denne viden tilgængelig for alle klynger og netværk. 
 
Eksempler på Cluster Lab-forløb
I efteråret 2014 og foråret 2015 er der afviklet et Cluster Lab med det formål at udpege et CRM-system, der kan tilgodese netværk og klyngers behov for registrering. 18 netværk og klynger deltog i forløbet, som endte med at Cluster Excellence Denmark kan pege på et CRM-system, som vi nu ved kan opfylde de særlige behov, som en klynge har for registrering og dokumentation fx i forbindelse med performanceregnskab og certificering. 7 klynger og netværk har deltaget på det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb. 


Vi er desuden i gang med at planlægge et Cluster Lab om internationalisering, som tager udgangspunkt i en klynges behov for at teste metoder, der kan anvendes til at understøtte virksomhedernes internationale samarbejde.
En workshop om udvalgte klyngers erfaringer med cirkulær økonomi vil føre til et Cluster Lab forløb, der skal afdække hvilken tilgang Region Midtjylland skal vælge i forhold til at give de midtjyske virksomheder den bedst mulige adgang til viden om cirkulær økonomi. 

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk