Danmarks 14 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

Danmarks 14 nationale klynger

Hvad er en klynge?

Klyngernes centrale rolle

Klyngeorganisationen

Klyngehistorie

De danske klynger

Hvad er en klynge?

I Danmark findes 14 nationale og offentligt finansierede klynger. De 14 nationale klynger repræsenterer de erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks styrkepositioner.

Inden for hvert område eksisterer et stærkt økosystem bestående af virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører og andre så som brancheorganisationer, finansielle aktører og forskellige innovations- og erhvervsfremmeaktører.

Klyngerne på hver af de 14 styrkepositioner består af virksomheder, som arbejder sammen med hinanden, med videninstitutioner og med resten af økosystemet om at skabe udvikling og innovation og for at accelerere vækst og værdiskabelse.

Klyngeindsatsen er forankret i en privat klyngeorganisation, der med udgangspunkt i virksomhedernes behov arbejder for at styrke innovation via samarbejde mellem virksomheder og med viden-, teknologi- og uddannelsesmiljøer, myndigheder, kunder og brugere, iværksætter-miljøer og investorer.

Klynger

… er fremtidens måde at organisere videnssamfundet på. Fremtidens muligheder og udfordringer kalder på nye samarbejds- og forretningsmodeller.

… er neutrale og faciliterende samarbejdsplatforme, hvor der er en aktiv deltagelse af både virksomheder, videninstitutioner, brancheorganisationer, offentlige og finansielle aktører samt andre såvel i Danmark som i udlandet.

… skaber innovation, udvikling og værdi for en erhvervsgruppe inden for et erhvervs- eller teknologiområde. Klynger repræsenterer innovationskraften.

… adresserer muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én offentlig aktør, én brancheorganisation eller ét universitet ikke kan løse alene.

…fungerer som en omstillings- og innovationsmotor, hvor virksomhedernes produktion omstilles til ny teknologi, og der sikres bæredygtige løsninger.

…har internationalt udsyn og fremmer samarbejde om innovation på tværs af landegrænser.

samarbejder med hinanden om tværgående innovationsforandringer og -potentialer.

Begrebet “klynge”

”Klynge” er ikke en beskyttet titel, og der findes andre virksomhedsgrupper med tilhørende økosystemer rundt om i Danmark, der betegner sig selv som klynger. Disse er ikke en del af det nationale, offentligt finansierede danske innovations- og erhvervsfremmesystem og ikke en del af Cluster Excellence Denmarks målgruppe.